GDPR

GDPR

Vážený zákazníku,

níže naleznete ke stažení dodatek ke stávající smlouvě, kterou společně máme uzavřenu. Jedná se o dodatek, který ošetřuje zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením EU, tzv. GDPR, které platí od 25. 5. 2018.

Dodatek si prosím stáhněte a podepište. Prosíme Vás o zaslání 1 vyhotovení podepsaného dodatku zpět buď naskenované e-mailem na gdpr@antee.cz, nebo poštou na adresu ANTEE s.r.o., Havlíčkova 13, Praha 1, 110 00.

S dotazy se prosím obracejte na adresu gdpr@antee.cz

Dodatek ke smlouvě
Smlouva o poskytnutí programového vybavení Internetový portál
(dále jen „Dodatek GDPR č. 1“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi následujícími smluvními stranami:
společností ANTEE s.r.o.,
se sídlem Havlíčkova 1680/13, Praha 1, PSČ 110 00,
zastoupená panem Ing. Petrem Chmelíčkem, jednatelem společnosti,
IČ: 25936557,
DIČ: CZ25936557,
zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92585,
(dále jen „poskytovatel“)
a
Pravoslav Schleis
Benešova 1266/22, Jihlava 1
IČ: 62793365
(dále jen „zákazník“)
(společně dále jen též i jako „strany“ nebo „smluvní strany“)
I.
1. Smluvní strany mají uzavřenou smlouvu „Smlouva o poskytnutí programového vybavení
Internetový portál“ (dále jen „Smlouva“).
2. V souvislosti s účinností legislativy nově upravující oblast ochrany osobních údajů, reprezentované
zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„nařízení“), sjednávají strany tento Dodatek GDPR č. 1 ke Smlouvě, kterým upravují práva a
povinnosti stran souladně s požadavky nařízení, a to především s čl. 28 nařízení.
II.
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zejména:
◦ vyrobit pro zákazníka webové stránky (dále jen „webové stránky zákazníka“),
◦ webové stránky zákazníka zprovoznit na zákazníkem zvolené internetové adrese -doméně,
◦ uživatelem vybranou doménu zaregistrovat na uživatele a provozovat,
◦ poskytnout zákazníkovi přístup k software Internetový portál (dále jen „IPO“) pro aktualizaci
webových stránek zákazníka,
◦ zajistit pro zákazníka provoz webových stránek na Internetu za podmínek stanovených
touto smlouvou.
V rámci zajištění provozu webových stránek zákazníka poskytovatel zajistí:
◦ hosting pro webové stránky zákazníka a e-mailové schránky,
◦ software IPO pro snadnou aktualizaci webových stránek zákazníka,
◦ software Webmail pro přístup k e-mailovým schránkám,
◦ denní zálohování dat, zálohy veškerých dat poskytovatel udržuje po dobu maximálně 5 let,
◦ zálohování e-mailové komunikace zákazníka s jeho klienty (zákazníky), zálohy poskytovatel
udržuje maximálně po dobu šesti měsíců,
◦ dohled 24 hodin denně nad provozem služeb, a to včetně uchovávání logovacích dat o
přihlášení jednotlivých uživatelů (např. přístupy do administrace webu, emailových
schránek), logovací data poskytovatel udržuje po dobu maximálně 26 měsíců,
◦ ochranu před internetovými útoky.
Nad rámec shora uvedeného plnění zajistí Poskytovatel provoz a správu fakultativně
poskytovaných doplňkových služeb souvisejících s provozem webových stránek zákazníka
(analýza návštěvnosti webu, aj.).
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy, a to tak, že se ruší čl. III. odst. 6
Smlouvy a dále tak, že se mezi čl. III. a IV. Smlouvy vkládá článek IIIa. následujícího znění:
IIIa.
Zpracování osobních údajů
1. V rámci smluveného plnění zpracovává poskytovatel pro zákazníka následující kategorie
osobních údajů: identifikační údaje, a to jmenovitě jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní
číslo, fakturační údaje, korespondenční údaje, IP adresy přístupů, cookies. Ke zpracování
zvláštních kategorií subjektů údajů (tzv. citlivých údajů) poskytovatelem nedochází.
2. Poskytovatel se zavazuje pro zákazníka zpracovávat osobní údaje po dobu trvání Smlouvy
sjednanou v čl. V. odst. 1 Smlouvy.
3. Strany sjednávají, že zpracování osobních údajů spočívající v zejména v uložení, pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí je poskytovatelem prováděno za účelem řádného plnění předmětu
Smlouvy, jak je vymezen v čl. I. odst. 1. Smlouvy, tedy za účelem realizace webových stránek,
zajištění jejich provozu jakož i poskytnutí souvisejících služeb, a to včetně doplňkové služby
spočívající ve sledování návštěvnosti webových stránek zákazníka poskytovatelem a následném
vyrozumívání zákazníka o výsledcích uvedeného sledování.
4. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje dle odst. 1 tohoto článku na základě a
v souladu se Smlouvou a dle doložených pokynů zákazníka.
5. Poskytovatel se zavazuje zavázat osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zákazníka k
mlčenlivosti.
6. Poskytovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, která jsou nutná
k zabezpečení zpracování osobních údajů zákazníka. Výčet aktuálně přijatých technických
opatření je v obecné rovině dostupný na webových stránkách poskytovatele.
7. Poskytovatel není oprávněn použít pro plnění Smlouvy třetí osoby s výjimkou subzpracovatele,
kterým je provozovatel datového centra. Zákazník tímto uděluje poskytovateli souhlas s použitím
datového centra.
8. Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalších poskytovatelů (zpracovatelů)
stanovené zejména nařízením.
9. Poskytovatel se zavazuje být zákazníkovi nápomocen, je-li to v konkrétním případě možné, při
splnění povinnosti zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů stanovených
nařízením.
10. Poskytovatel se zavazuje být zákazníkovi nápomocen při zajišťování vhodných technických a
organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení tohoto
zabezpečení, při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a při konzultacích
s dozorovým úřadem.
11. Poskytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho,
že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy a umožní audity, včetně inspekcí,
prováděné zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého zákazník pověřil. Poskytovatel se
zavazuje neprodleně informovat zákazníka v případě, že určitý pokyn zákazníka podle názoru
poskytovatele porušuje právní předpisy, zejména nařízení.
12. Zákazník prohlašuje, že osobní údaje, jež bude poskytovatel na základě Smlouvy zpracovávat,
zákazník shromáždil a zpracovává v souladu s aplikovatelnými právními předpisy nebo na
základě platných souhlasů subjektů údajů a jejich získání je a nejméně po dobu zpracování
osobních údajů bude schopen prokázat.
3. V ostatním zůstává Smlouva beze změny
IV.
1. Tento Dodatek GDPR č. 1 ke Smlouvě nabývá účinnosti dne 25.05.2018.
2. Tento Dodatek GDPR č. 1 k Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
V Praze dne 2.5.2018 V______________dne_______


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Uděluji tímto souhlas Zdence Schleisové, IČ: 06566332, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zasílání informačních e-mailů na mnou uvedenou e-mailovou adresu.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@filateliehoracka.cz či dopisem zaslaným na adresu Filatelie Horácká, Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava.

 

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby dle Vašich potřeb. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno. Rovněž tak můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

 

Veškeré informace související s ochranou Vašich osobních údajů, jakož i Vaše práva a povinnosti jsou uvedeny níže.

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Uděluji tímto souhlas společnosti __________________, se sídlem _______________________, IČ: __________________, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________ soudem v ______________, pod sp. zn. ______________ (dále jen „________“), jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovávala (zejména prostřednictvím shromažďování, profilování, vyhodnocování, monitorování a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zjištění a vyhodnocení mých potřeb a zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při vzájemné komunikaci, a to v tištěné formě a/nebo elektronicky.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresy používaného zařízení a soubory cookies.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlasu lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu _______________či dopisem zaslaným na adresu _________.

 

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám. Poskytování zboží a služeb na základě uzavřené kupní smlouvy však není udělením tohoto souhlasu podmíněno.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)Správce údajů, společnost __________________, se sídlem _______________________, IČ: __________________, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___________ soudem v ______________, pod sp. zn. ______________ (dále také jako „společnost“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s platnými právními předpisy, tj. do 24. května 2018 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od 25. května 2018 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.Níže shrnujeme důležité informace o zpracování Vašich osobních údajů, které nám poskytujete při objednávání zboží a služeb v internetovém obchodě _________ (dále také jako „e-shop“).KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Jsme společnost ________, IČ: _____, se sídlem _______, tel. __________, e-mail ___________________, a zabýváme se __________________. Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s našimi službami ukládáme a v nezbytném rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám poskytujete při objednávání zboží a služeb v internetovém obchodě _________.

Zástupcem společnosti _________ je ___________, kterého můžete se svými dotazy a připomínkami kontaktovat na e-mailové adrese______________.

Jelikož naší hlavní činností není rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádíme Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nejsme povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme zejména ty osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění objednávkového formuláře v rámci e-shopu, jiným písemným způsobem či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje).

Zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

Jméno a příjmení;

Adresa bydliště (doručovací adresa);

E-mailová adresa;

Telefonní číslo;

Platební údaje (číslo bankovního účtu), je-li platba za zboží a služby prováděna bezhotovostně;

Dříve provedené nákupy zboží a služeb v rámci e-shopu;

IP adresu, z níž byla přijata objednávka;

Soubory cookies, neodmítnete-li jejich užívání;

JAKÝM ZPŮSOBEM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem:

(1) Řádného (bezvadného) poskytnutí zboží a služeb nabízených v e-shopu, které jste si objednali;

A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:

(2) Zkvalitnění našich služeb;

(3) Interních analýz zákaznické poptávky po námi nabízeném zboží a službách (zjišťování preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim potřebám);

(4) Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu: _________________); a dále za účelem

(5) plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo

(6) pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany našich práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce, aj.).NA ZÁKLADĚ ČEHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme:

Z důvodu řádného splnění smlouvy uzavřené potvrzením objednávky zaslané v rámci e-shopu. Zejména máme zájem na řádném a včasném doručení Vámi vybraného zboží a služeb k Vašim rukám, flexibilitě v případě změn v objednávce či pokud byste požadovali její zrušení (Ad. 1);

Na základě informovaného souhlasu uděleného pro jeden či více konkrétních účelů (Ad. 2, 3, 4);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (Ad. 5);

Z důvodu nezbytnosti zpracování pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce) (Ad. 6).KDY MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžeme dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

Poskytnutí Vámi objednaného zboží či služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (postup uzavření smlouvy je blíže vysvětlen v obchodních podmínkách). Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy můžeme i bez Vašeho výslovného souhlasu;

Splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;

Pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce).

Oprávněnost zpracování osobních údajů ve shora uvedených případech je založena přímo nařízením, Vašeho souhlasu k tomuto zpracování není potřeba.JAK ODVOLAT DŘÍVE POSKYTNUTÝ SOUHLAS?

Váš souhlas (resp. souhlasy) se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně zcela či částečně odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu _______________či dopisem zaslaným na adresu _________. V důsledku odvolání souhlasu nebudou Vaše údaje v rozsahu takto odvolaného souhlasu dále zpracovávány, nebude-li jejich zpracování současně založeno i na jiném důvodu, které by nás k dalšímu zpracování opravňovalo (jiným důvodem zpracování může být např. nezbytnost zpracování ke splnění smlouvy či z důvodu našeho oprávněného zájmu).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvoláním souhlasu nebudete nijak zkráceni na možnosti souhlas opětovně poskytnout. V případě odvolání souhlasu můžete v e-shopu i nadále objednávat zboží a služby.PO JAKOU DOBU BUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY?

Osobní údaje budeme zpracovávat:

Do doby splnění práv a povinností plynoucích z uzavřené kupní smlouvy, nebo

Do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 2 let od jeho udělení, budou-li osobní údaje zpracovávány výhradně na základě tohoto souhlasu, nebo

V souladu a za podmínek stanovených právními předpisy a po dobu jimi stanovenou;

Osobní údaje zpracovávané na základě jiného právního důvodu budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu a po dobu trvání příslušného důvodu.

Jakmile pominou všechny důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, tyto zlikvidujeme neobnovitelným výmazem.

 

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNÍME?

Vaše osobní údaje poskytneme vybraným jiným osobám pouze v odůvodněných případech a v nezbytném rozsahu, jinak pouze s Vaším předchozím souhlasem. Vaše osobní údaje takto poskytneme:

Tzv. zpracovatelům osobních údajů, tedy osobám, s nimiž spolupracujeme a jejichž služeb využíváme. Zpracovatele si pečlivě vybíráme a spolupráci navazujeme jen s těmi, kteří poskytují dostatečné záruky bezpečného zpracování a jsou proto schopni zajistit ochranu Vašich práv. Zpracovatelé zavazujeme mj. k dodržování pokynů pro řádné zpracování Vašich osobních údajů a dále k mlčenlivosti. Mezi spolupracující zpracovatele patří:

ANTEE s.r.o.

GOPAY s.r.o.

A další subjekty spolupracující za účelem doručení zboží do Vašich rukou, např. Státní podnik Česká pošta, s. p.; DHL, PPL, DPD a jiné.

Osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

S Vaším předchozím souhlasem mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, zveřejněny v souvislosti s naší marketingovou činností či jiným způsobem zpracovávány. Ke každému dalšímu zpracování osobních údajů přistoupíme pouze na základě Vašeho výslovného, ke konkrétnímu účelu poskytnutého souhlasu.

 

JSTE POVINNI POSKYTNOUT NÁM SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout nám své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobní údajů v rámci objednávky v e-shopu nedojde k odeslání objednávkového formuláře ani k následnému uzavření kupní smlouvy.

 

JAKÁ MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA?

V souladu s nařízením máte právo na:

Přístup k osobním údajům;

Opravu osobních údajů;

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut);

Omezení zpracování;

Přenositelnost údajů;

Vznést námitku proti zpracování;

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na jeho základě;

Podání stížnosti u dozorového úřadu.

Shora uvedená práva (podrobnosti viz níže) můžete uplatňovat na e-mailové adrese _________, dopisem zaslaným na adresu ______ nebo telefonicky, není-li dále uvedeno jinak.

Případné dotazy či připomínky můžete adresovat na e-mailovou adresu __________.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím v následujícím rozsahu: účel zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; skutečnost, že ne/dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4.

Vezměte na vědomí, že velká část shora uvedených informací je již součástí těchto zásad. Dříve, než položíte dotaz, resp. žádost o poskytnutí osobních údajů, pokuste se vyhledat vyžadované informace v tomto dokumentu.

b) Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování

V případech stanovených nařízením máte právo požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů. Dále máte právo požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování. V neposlední řadě máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že:

Máte za to, že jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nepřesné;

Máte za to, že zpracování je protiprávní a současně nemáte zájem o výmaz osobních údajů;

Jste vznesli požadavek na poskytnutí osobních údajů za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

Jste vznesli námitku proti zpracování podle nařízení.

c) Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, ochrana majetku správce). Více v dokumentu „Právo vznést námitku“.

d) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo (za podmínek stanovených v Nařízení) získat své osobní údaje a předat je jinému správci osobních údajů.

e) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů je v rozporu s nařízením. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Vaše osobní údaje se snažíme maximálně zabezpečit. Za tím účelem jsou k nakládání s osobními údaji oprávněni pouze naši vybraní zaměstnanci. Více informací o zabezpečení osobních údajů naleznete na www.antee.cz/gdpr

Zasady_ochrany_osobnich_udaju_obecne_ANTEE.docx

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 

Uděluji tímto souhlas Zdence Schleisové, IČ: 06566332, jakožto správci osobních údajů, s tím, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem přijímání mých sdělení v rámci elektronické podatelny správce údajů, tj. prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách správce.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu.

 

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@filateliehoracka.cz či dopisem zaslaným na adresu Filatelie Horácká, Komenského 1361/30, 586 01 Jihlava.

 

Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze správcem údajů nabízených služeb odpovídat mým potřebám.

Kategorie:   GDPR
Zobrazení 
  
Kód Název / Popis Cena s DPH  
V této kategorii nejsou žádné katalogové položky.

Menu

Filatelie Horácká

Zdenka Schleisová

Komenského 1361/30
586 01 Jihlava

Otvírací doba
Pondělí až pátek
9:00-12:00 a 13:30-17:00 hod.

7.6. 2019 ZAVŘENO

Tel: +420 567 330 626

Mobil: +420 603 585 786

www.filateliehoracka.cz
info@filateliehoracka.cz